کوبیک منظم 6 وجه برش

 مشکی نطنزگرانیت، کوبیک منظم 6 وجه برش