انواع سنگ ها

سنگ های آذرین :

سنگ های آذرین ازانجماد ماگما تشکیل شده اند. فازهای تشکیل دهنده ماگما مقداری بلور ، حبابهای گاز و عمده فاز تشکیل دهنده ماگما سیلیکاتها می باشند .

سنگ های آذرین یا در سطح زمین تشکیل می شوند که به آن ها سنگ های آذرین خروجی می گویند و یا از انجماد ماگما در پوسته زمین تشکیل می شوند که به آن ها سنگ های  آذرین نفوذی گفته می شود .

سنگ  های آذرین نفوذی بر اساس عمق تشکیل به دو دسته تقسیم می شود :

 1- سنگ های که درعمق زیاد تشکیل می شوند ،که در این صورت بلورهای آن ها درشت بوده و به صورت توده ای تشکیل می شوند.

2- سنگ هایی که در عمق نیمه عمیق تشکیل می شوند که در این صورت توده های آن ها در ابعاد  کوچک تشکیل می شود مانند دایک ها و سیل ها .

سنگ رسوبی :

 سنگ های موجود در طبیعت  تحت تاثیر هوازدگی و فرسایش قرار می گیرند و رسوباتی را ایجاد می کنند که این رسوبات توسط باد و آب و یخ  ، حمل و در بستر دریا و یا دریاچه ته نشست می کنند . رسوبات در دودسته قرار دارند :1- آواری 2- رسوبات شیمیایی قرار دارند.

 رسوبات آواری : قطعه هایی از سنگ ها در ابعاد مختلف ریز و درشت را شامل                       می شوند.

 رسوبات شیمیایی : ذراتی هستند که به صورت محلول در آب جا به جا می شوند و در نهایت باعث سیمان شدگی رسوبات آواری نهشته شده در بستر دریا می شوند.

رسوبات موجود در بستردریا تحت تاثیر فشار و دما سخت می شوند و به سنگ های رسوبی تبدیل می شوند.

سنگ های دگرگونی:

سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی که در مجاورت عوامل دگرگونی قرار می گیرند،  سنگ های دگرگونی را تشکیل می دهند.

عوامل تاثیر گذار بر دگرگونی در دو دسته قرار می گیرند : 1- عوامل شیمیایی 2- عوامل فیزیکی .

نکته مهم این است که  مطابق شرایطی که سنگ در آن قرار دارد یک عامل ممکن است از دیگر عوامل موثرتر باشد و یا تاثیر کمتری  داشته باشند.    

 مهم ترین عوامل دگرگونی عبارتند از:

حرارت ، فشار ، تبلور مجدد ، درجه زمین گرمایی ، مهاجرت یونی ، نیروی جاذبه زمین ، تغییر شکل مکانیکی و آب  می باشند.